Novinky & Články

GDPR

napísal
7 Nov 2019

Obchodné meno:  OPTIKA ERIMA s.r.o.

Sídlo: P.O. Hviezdoslava 34, 96001 Zvolen

IČO: 36632589

Kontakt: Ľubomír Ondrejka

Telefónne číslo: +421 905  799 630

E-mail: +421 905  799 630

 

Pri realizácii našej práce a povinností získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutouosobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámciplnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkomzamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

Zásady ochrany osobných údajov

 

Nazáklade čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základeosobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnúť Vám kvalitnú službu  a všetky ďalšie úkony súvisiace s predajom, kúpoua servisom optických produktov vrátane kontrolných meraní zraku .

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

  • § 13 ods.1 písmeno b) c)a f)zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu  a oprávnení záujem prevádzkovateľa,
  • Obchodný zákonník č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.
  • Občiansky zákonník 40/1964 Zb.v znení neskorších predpisov.

Tieto sú jednotlivo uvedené v Záznameo spracovateľských činnostiach.

Budú Vašeosobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnejorganizácie sa neuskutočňuje.            

Budú Vaše údaje použité na automatizovanéindividuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizovanéindividuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vásspracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Tieto sú jednotlivo uvedenév Zázname o spracovateľských činnostiach.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údajepri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátualebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, vsúlade s bezpečnostnou smernicou a len počas doby nevyhnutnej na splnenie účeluich spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverenéa poučené (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ichspracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnousmernicou prevádzkovateľa.

 

Vaše osobné údaje budú zálohované. Zo zálohovýchúložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlamizálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskáchslúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnostiúdajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Pre podrobnejšie informácie o spracúvaní  Vašich osobných údajov, účeloch spracúvania  právnych základoch a dobe uchovávania, prosím,kontaktuje prevádzkovateľa.

Aké mátepráva?

    Odvolaťsúhlas - v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášhosúhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolaťelektronicky, na  adrese  zodpovednej osoby,  písomne, oznámením  o odvolaní súhlasu alebo osobne  v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv nazákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vásspracúvali.

    Právona prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vásmáme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnejforme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutietýchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky,ak to bude technicky možné.

    Právona opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť,úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte,že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím,neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebodoplnili.

    Právona výmaz (na zabudnutie) - máte právo požiadať nás o vymazanie Vašichosobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali,už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo jevšak potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad,môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašejžiadosti vyhovieť.

    Právona obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať,aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď simyslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď simyslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

    Právona prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás oprenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pre tretiu stranu podľa Vášhovýberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vászískali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zozmluvných strán.

    Právo   namietať - máte právo namietať vočispracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnenýchzáujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod naspracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

    Právopodať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sadomnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne,môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobnýchúdajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo:+421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou jepotrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. osprávnom konaní.

 

 

Optika ERIMA Internet Explorer Preloader